Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25

Josi Ekonomi AB, organisationsnummer 556966–9269 (”Josi Ekonomi AB”,”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du är kund hos Josi Ekonomi AB eller på annat sätt utnyttjar deras tjänster. Josi Ekonomi AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy.

All behandling av personuppgifter inom Josi Ekonomi AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Josi Ekonomi AB samlar in och behandlar om dig som Kund är:

• Namn
• Personnummer
• Organisationsnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Epost

Vi kan även komma att spara andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen Kundskapet.

Josi Ekonomi AB behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som Kund i företaget.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• För att kunna utföra de tjänster som ni anlitat oss att utföra, inom ekonomihantering enligt överenskommelse.; såsom bokföring, fakturering, lönehantering, bokslut, deklaration mm.
• För att kunna agera enligt gällande lagstiftning.
• För att vi ska kunna kommunicera med dig via post och elektronisk kommunikation
• För att fullgöra rättslig förpliktelse

Rättslig grund för Josi Ekonomi AB behandling av dina personuppgifter

Josi Ekonomi AB behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Nödvändig behandling för ändamål som rör Josi Ekonomi AB:s eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning).

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Josi Ekonomi AB:s eller tredje parts berättigade intressen, kan Josi Ekonomi AB behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan.

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke

Josi Ekonomi AB kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig.

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Josi Ekonomi AB kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Josi Ekonomi AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Josi Ekonomi AB kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för företagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med ekonomiarbeten. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Josi Ekonomi AB’s leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter, ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Josi Ekonomi AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Josi Ekonomi AB väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Josi Ekonomi AB i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Josi Ekonomi AB värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Josi Ekonomi AB har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Josi Ekonomi AB via de kontaktuppgifter som anges i sidfoten på detta dokument.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Josi Ekonomi AB behandlar personuppgifter om dig. Om Josi Ekonomi AB behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Josi Ekonomi AB rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Josi Ekonomi AB:s administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Josi Ekonomi AB, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in,

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)

• du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre

• personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Josi Ekonomi AB ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Josi Ekonomi AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Josi Ekonomi AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Josi Ekonomi AB får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Josi Ekonomi AB inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Josi Ekonomi ABs behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Josi Ekonomi ABs eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Josi Ekonomi AB får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Josi Ekonomi AB inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Josi Ekonomi AB får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra webbplatser

I de fall företaget hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Josi Ekonomi AB frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att uppdatera den på hemsidan och uppdatera datumet längst upp på denna sida med senaste revisionsdatum.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på info@josi.se